AVIS LEGAL

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

ATREVETE A ARRIESGAR, S.L. amb CIF B67285452 i domicili social al C/ Enrique Granados 104, 4t 1a 08008 de Barcelona és responsable del tractament de les dades de caràcter personal. El responsable informa els usuaris sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

 

Finalitat del tractament de les dades

Les seves dades de caràcter personal es recaven amb la finalitat d’ informar-lo sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web www.a-vocados.com es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’ emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

ATREVETE A ARRIESGAR, S.L. procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

 

Dades recaptades per a la prestació d’ un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’ un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals. Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

 

Dades recaptades per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d’ informació tenen com a finalitat l’ enviament d’ informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada o al
correu electrònic info@a-vocados.com.

Per a l’ exercici dels drets s’ haurà d’ identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

ATREVETE A ARRIESGAR, S.L. informa als usuaris que les seves dades personals no
seran comunicats a tercers, amb l’ excepció que aquesta comunicació de dades està emparada en una obligació legal o quan la prestació d’ un servei impliqui la necessitat d’ una relació contractual amb un encarregat de tractament.
En aquest darrer cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses del grup així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis.

ATREVETE A ARRIESGAR, S.L. manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascú a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot adreçar-se a info@a-vocados.com. Igualment podrà dirigir-se a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es.